Hotărârea nr. 268/2018

Hotărâre privind îndreptarea unor erori din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/ 31.01.2018, privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind îndreptarea unor erori din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/ 31.01.2018, privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.6.1/2342/11.10.2018 întocmit de către Direcția Resurse Umane și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/ 31.01.2018, privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, după cum urmează:

  • 1.  La art. 3 se va citi/insera: ” Anexele nr. 1, 2 și 3 ale prezentei vor intra în vigoare la data de 15.04.2018”, în loc de „Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15.04.2018”.

  • 2. La pozițiile nr. 572, 573, 574 și 579 din Anexa nr. 2, coloana "nivelul studiilor”, se va citi/insera simbolul ”S” în loc de simbolul ”M”.

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.10.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 268/17.10.2018