Hotărârea nr. 269/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4, modificată și completatăMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.

327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate nr. P.7/1288/16.10.2018, întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019, cu completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 167/14.06.2018 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 314/20.11.2017, a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 315/20.11.2017 și a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 14/31.01.2017 precum și Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 244/20.09.2018 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018;

în conformitate cu prevederile art.ll alin.(4) din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea cu nr.87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit.j) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată, se modifică după cum urmează:

1. Poziția 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

28

Școala Gimnazială „SEB”

Str. Mărțișor nr. 22

- SCHUSTER JOHAN LUCIAÎ^*


2. După poziția 30, se adaugă două poziții, 31 și 32 care vor avea următorul

55

31

Școala Primară „Montesara”

Intr. Bălăci nr. 9-11

-BALMUȘ MIRCEA

32

Grădinița „Yannis&Yasmine”

Calea Văcărești nr.

391

-TRIFU VASILE^Art.II Unitățile de învățământ și persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.10.2018.

C ontr as emnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 269/17.10.2018