Hotărârea nr. 270/2018

Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate nr. P.7/1281/11.10.2018, întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local;

Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 81/13.09.2018;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019, cu completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.7 alin.(l) lit.b) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4619/22.09.2014, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art.96 alin.(2) și alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art.45 alin. (1) art.81 alin.(2) lit.j) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea privind administrația publică locală nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă lista cu reprezentanții Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 4, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista cu reprezentanții Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar particular din sectorul 4, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârile Consiliului Local al sectorului 4 nr. 314/20.11.2017 și nr. 315/20.11.2017, cu modificările și completările_ultenoare, își încetează aplicabilitatea.

jV*

ww

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, precum și de toate persoanele nominalizate în anexă, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.10.2018.

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Nr. 270/17.10.2018

ANEXA NR. 1 La HCLS4 nr. 270/17.10.2018

REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN SECTORUL 4, CONFORM OMEN NR. 4619


Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Nume reprezentanți Consiliu Local

1

Clubul Copiilor

Sector 4

PETCU DANIELA GABRIELA

2

Clubul Sportiv

Școlar nr. 6

TRIFU VASILE

NEGRILĂ VASILE

3

Colegiul National de Arte „Dinu Lipatti”

PÂNZARU GEORGE-DANIEL

SAVAIOAN RĂZVAN

4

Colegiul Național „Gheorghe Șincai”

ANDRUȘCE AC ANTONIO

TECUCEANU MARIOARA

5

Colegiul Național “Ion Creangă”

TRIFU VASILE

ANDRUSCEAC ANTONIO

6

Colegiul Național „Mihai Eminescu”

TRIFU VASILE

ȘTEFAN DANIEL-LAURENȚIU

7

Colegiul Național „Octav Onicescu”

STĂNOI LUCIA

MURGOCI MIHAELA

8

Colegiul Romano - Catolic “Sfântul Iosif”

MOULIN GUILHEM CHRISTIAN

9

Colegiul Tehnic „Petru Rareș”

IANCU ELENA

10

Grădinița „101 Dalmațieni”

STĂNOI LUCIA

11

Grădinița

„Albă ca Zăpada si Piticii”

NICULAE ADRIAN GEORGE

12

Grădinița „Ciupercuța”

ȘTEFAN DANIEL-LAURENTIU

9                                                                                  »

13

Grădinița „Dumbrava Minunată”

NEGRILĂ VASILE             Z

w *

14

Grădinița „Floare Albastră ”

ANDRUȘCEAC ANTONIO        ll   ( \

------—---Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Nume reprezentanți Consiliu Local

15

Grădinița „Insir”te Mărgărite”

CĂLINA SIMION DAN

16

Grădinița „Mărțișor”

IANCU ELENA

17

Grădinița „Panseluța”

ȘTEFAN DANIEL LAURENȚIU

18

Grădinița

„ Pisicile A ristocrate ”

TRIFUVASILE

19

Grădinița „Piticot”

SIMION SAMIR

20

Grădinița „Scufița Roșie”

TECUCEANU MARIOARA

21

Grădinița „Strop de Rouă”

SAVAIOAN-RĂZVAN

22

Grădinița nr. 4

BĂRBĂLĂU COSMIN CONSTANTIN

23

Grădinița nr. 30

MARIN ȘTEFĂNEL-DAN

24

Grădinița nr. 62

CĂLINA SIMION DAN

25

Grădinița nr. 149

MURGOCIMIHAELA

26

Grădinița nr. 224

ANDRUȘCEAC ANTONIO

27

Grădinița nr. 225

CEACÂR SORIN IOAN

28

Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”

SIMION SAMIR

SAVA IOAN RĂZVAN

29

Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia”

MARIN STEFĂNEL DAN

PETCU DANIELA GABRIEL A

30

Liceul Tehnologic

„Mircea Vulcănescu”

CEACÂR SORIN-IOAN

SCHUSTER JOHAN LUCIAN

31

Liceul Tehnologic „Dacia”

NICULAE ADRIAN GEORGE

32

Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu”

MOULIN GUILHEM CHRISTIAN    Z

MATACHE CRISTINELNICUȘOR   [1   (

------------------------------------------------------------\\ o Cî.Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Nume reprezentanți Consiliu Local

33

Liceul Teologic Penticostal “Emanuel”

PETCU DANIELA GABRIELA

ȘTEFAN GEORGE ALIN

34

Școala Gimnazială „G-ralEremia Grigorescu”

BÂRBĂLĂU COSMIN CONSTANTIN

ȘTEFAN GEORGE ALIN

35

Școala Gimnazială „Avram Iancu”

TECUCEANU MARIOARA

SIMION SAMIR

36

Școala Gimnazială „Emil Racoviță”

ȘUPEALĂ GHEORGHE

MATACHE CRISTINEL NICUȘOR

37

Școala Gimnazială „George Bacovia”

ȘTEFAN DANIEL-LAURENTIU

NICULAE ADRIAN GEORGE

38

Școala Gimnazială „George Topârceanu”

NEGRILĂ VASILE

DINU DOREL-MARIUS

39

Școala Gimnaziala „Ionel Teodoreanu”

TRIFU VASILE

CĂLINA SIMION DAN

40

Școala Gimnaziala „Ienăchiță Văcărescu”

SIMION SAMIR

41

Școala Gimnazială „Mărțișor”

IANCU ELENA

42

Școala Gimnazială

„Șerban Vodă”

ANDRUȘCEAC ANTONIO

NICULAE ADRIAN GEORGE

43

Școala Gimnazială nr.79

TRIFU VASILE

NEGRILĂ VASILE

44

Școala Gimnazială nr.96

CĂLINA SIMION DAN

45

Școala Gimnazială nr. 97

IANCU ELENA

PÂNZARU GEORGE-DANIEL

46

Școala Gimnazială nr. 99

MURGOCIMIHAELA

PUNGĂ NICOLAE

47

Școala Gimnazială nr. 108

MURGOCI MIHAELA                ;

SIMION SAMIR

48

Școala Gimnazială nr. 113

STĂNOI LUCIA                 ff    f fiȘi

ȘTEFAN GEORGE ALIN               lNr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Nume reprezentanți Consiliu Local

49

Școala Gimnazială nr. 119

TURMAC GEORGE-ADRIAN

SIMION SAMIR

50

Școala Gimnazială nr. 129

CEACÂR SORIN-IOAN

DINU DOREL-MARIUS

51

Școala Gimnazială nr. 133

TURMAC GEORGE-ADRIAN

DINU DOREL-MARIUS

52

Școala Gimnazială nr. 165

TRIFU VASILE

NEGRILĂ VASILE

53

Școala Gimnazială nr. 189

MARIN STEFĂNEL DAN

PUNGĂ NICOLAE

54

Școala Gimnazială nr. 190

BĂRBĂLĂU COSMIN CONSTANTIN

NEGRILĂ VASILE

TRIFU VASILE

55

Școala Gimnazială nr. 194

ȘUPEALĂ GHEORGHE

NEGRILĂ VASILE

56

Școala Gimnazială nr. 308

MATACHE CRISTINEL NICUȘOR

MOULIN GUILHEM CHRISTIAN

57

Seminarul Teologic Ortodox

ȘUPEALĂ GHEORGHE

ANEXA NR. 2

La HCLS4 nr. 270/ 17.10.2018

REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR DIN SECTORUL 4, CONFORM OMEN NR. 4619

Nr. Crt.

Denumirea unității de învățământ

Nume reprezentant Consiliul Local

1

Școala Primară „KIDS PALACE”

ȘTEFAN DANIEL-LAURENTIU

2

Școala Primară „IEPURAȘUL BOCĂNILĂ”

BĂRBĂLĂU COSMIN-CONSTANTIN

3

Școala Primară „DREAMLAND” - sediul 2

MARIN STEFĂNEL-DAN

4

Școala Primară „KING GEORGE II”

CEACÂR SORIN - IO AN

5

Școala Gimnazială „SEB”

SCHUSTER JOHAN LUCIAN

6

Școala Primară „MONTESARA”

BALMUȘ MIRCEA

PREȘEDINTE DE Ș1