Hotărârea nr. 271/2018

Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin H.C.L.S.4 nr. 369/22.12.2017MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin H.C.L.S.4 nr. 369/22.12.2017

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 404631/11.10.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului sector 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând cont de:

Cererea doamnei dr. Moiceanu Mariana, nr. 404521/11.10.2018, prin care solicită retragerea din cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Muncipiului București;

Adresa nr. 32307/05.10.2018 a Spitalului de urgență copii Mărie Curie privind desemnarea doamnei dr. Georgescu Ileana, în calitate de membru titular în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 369/22.12.2017 privind aprobarea componenței Comisiei Pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București;

în baza prevederilor art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotararea Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2), lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.369 din 22.12.2017, prin înlocuirea doamnei dr. Mariana Moiceanu - membru titular, cu doamna dr. Georgescu Ileana - membru titular.

Art.2. Ceilalți membri, desemnați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 369/22.12.2017, își exercită în continuare mandatul în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București.

Art.3. Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Comisia pentru Protecția Copilului Sector 4 a Muncipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de

17.10.2018.nstaltin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 271/17.10.2018