Hotărârea nr. 64/2018

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire complex sportiv cu spațiu alimentație publică, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.000,00 mp, aparținând SC LAKESIDE VIEW SRL, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 149-151, Sector 4, BucureștiMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire complex sportiv cu spațiu alimentație publică, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.000,00 mp, aparținând SC LAKESIDE VIEW SRL, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 149-151, Sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.8.1/56/14.03.2018, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.8.1/57/14.03.2018 și Raportul informării și consultării publicului înregistrat cu nr. P.8.1/58/14.03.2018;

Văzând Avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism cu nr. 12/12 din data de 09.08.2017, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenești;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

In baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012 și nr. 224/2015;

în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. (2), lit. “e”, art. 81, alin. (2), lit.”i” și art. 115 alin. (1), Iit. “b”, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire complex sportiv cu spațiu alimentație publică, pe un teren situat în Drumul Dealul Bradului nr. 149-151, Sector 4, București.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate partjcularăn^SC LAKESIDE VIEW SRL, în suprafață de 2.000,00 mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și    dreptul de

construire.Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U,D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 64 /23.03.2018