Hotărârea nr. 153/2018

Hotărârea nr. 153/25.07.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR5

HOTARARE,

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului l.ocal Sector 5

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si laxe [.ocale Sector 5 referitoare la previziunile privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2018 si Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economica nr.68.487/19.07.201 8 precum si Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 .

Luând in considerare raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice.

Având in vedere Legea nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr. 3/2018 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările si modificările ulterioare;

Având in vedere H.C C!.M B nr 30/06.02.2003;

In temeiul art. 45 , alin(2), lit a) st art 81 alin (2) lit d din Legea nr 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. I Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018, conform anexelor nr 1-58, 59 2, 60-64 care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 2 Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2018, conform anexelor nr 59-59.1,66.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 3 Se aproba rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2018, conform anexelor nr 65-66, care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii (Invatamant Preumversitar de stat) pe anul 2018 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 5 Se aproba rectificarea integranta din prezenta hotarare


bugetului Centrului Cultural Ștefan lordache pe anul 2018, conform Anexelor nr 75-77, care fac parte

ART 6 Se aproba rectificarea bugetului Sector 5 ) pe anul 2018, conform Anexelor nr 78-80


Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din , care fac parte integranta din prezenta hotarare.


venituri proprii (Admnistratia Piețelor


ARI' 7 Se aproba rectificarea bugetului care fac parte integranta din prezenta hotarare

pentru Complexul Multifuncțional „Sf Andrei" pe anul 2018, conform Anexelor nr. 81-83,


An 8 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum si instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.