Hotărârea nr. 237/2018

Hotărârea nr. 237/28.09.2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a anumitor categorii de vehicule staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare ale Sectorului 5 al Municipiului București.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a anumitor categorii de vehicule staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare ale Sectorului 5 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2018;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 70569/27.07.2018, Raportul de specialitate al Directorului Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 nr. 70566/27.07.2018 precum și adresa Administrației Domeniului Public Sector 5 nr. 22046/06.03.2018;

Ținând cont de:

-Anunțul nr.34/30.07.2018 privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru proiectul de act normativ privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a anumitor categorii de vehicule staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare ale Sectorului 5 al Municipiului București;

-Procesul Verbal de dezafișare nr.39/28.08.2018;

-Referatul de modificare al Direcției Generale de Poliție Locală înregistrat sub nr. 85042/21.09.2018;

-Raportul Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

o prevederile Legii poliției locale nr. 155/2015;

o prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

o prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

o prevederile ari. 15, art. 23 alin.(l) lit. c) si alin.(2) lit. a) - c), art. 24, art. 25 alin. (1) din Anexa 1 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

o prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

o prevederile art. 64, art. 128 alin. (1) lit. d) si e) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o prevederile art. 143 din 14.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

o prevederile art. 1, pct. 15 respectv art. 2 din H.G. nr. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

o prevederile art. 46 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

o prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

o prevederile art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j), lit. I) și art. 1 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor expuse spre vânzare sau spre închiriere de către persoanele fizice/juridice, pe domeniul public sau privat al Municipiului București, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 și a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public din Sectorul 5 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modelele cadru pentru Nota de Constatare (anexa A), Somație proprietar autovehicul (anexa B), Dispoziția de Ridicare (anexa C), Procesul Verbal de Ridicare (anexa D), Procesul Verbal de Predare-Primire (anexa E), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Administrația Domeniului Public Sector 5 să ridice, să transporte, să depoziteze și să elibereze vehicule staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare ale Sectorului 5 al Municipiului București.

Art.4. Ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor se va efectua în baza dispoziției de ridicare emisă de Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 prin polițiștii locali cu atribuții pe linia circulației rutiere.

Art.5. Se interzice staționarea cu orice tip de vehicul pe spațiile verzi și trotuarele aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lățimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziția pietonilor trebuie să fie de cel puțin un metru.

Art.6. Nerespectarea dispozițiilor art. 5, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 250 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice și de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele juridice.

Art.7. Fapta prevăzută la art. 5 atrage ridicarea vehiculului în cauză. Măsura ridicării se dispune de către Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5.

Art.8. Se interzice expunerea spre vânzare sau spre închiriere a vehiculelor de către persoanele fizice/juridice, pe domeniul public sau privat al Municipiului București, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5.

Art.9. în accepțiunea prezentei hotărâri „prin vehicul” se înțelege orice autovehicul, remorcă, rulotă, motocicletă cu sau tară ataș, moped.

Art. 10. Prin excepție, expunerea spre vânzare sau spre închiriere a vehiculelor pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5, de către persoanele fizice/juridice, este permisă doar:

 • a) în spațiile special amenajate (parcuri auto, târguri auto, showroom sau alte spații private cu condiția să fie îngrădite)

 • b) în parcările de reședință, deținute de către proprietarii vehiculelor pe baza contractelor de închiriere valabile, încheiate cu Primăria Sectorului 5 prin serviciile de specialitate.

Art.l 1. Expunerea spre vânzare sau spre închiriere a vehiculelor pe domeniul public sau privat al Municipiului București, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, de către persoanele fizice/juridice, exceptând cazurile prevăzute la art. 10 din prezenta hotărâre, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 500 și 1.000 lei.

Art. 12. Fapta prevăzută la art. 1 1 atrage ridicarea vehiculului în cauză. Măsura ridicării se dispune de către Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5.

Art. 13. Operațiunile privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor ce au fost expuse spre vânzare sau spre închiriere și a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public din Sectorul 5 al Municipiului București se vor realiza de către Administrația Domeniului Public Sector 5 sub coordonarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.

Art.14. (1). în cazul în care agenții economici furnizori de utilități (respectiv canalizare, apă, energie electrică, gaze naturale, energie termică), indiferent de statutul juridic, au de efectuat intervenții în subteranul aflat deasupra locurilor de parcare, iar aceste spații sunt ocupate de vehicule, vor solicita intervenția Administrației Domeniului Public Sector 5, în vederea ridicării acestora.

 • (2) . Agenții economici de la alin. (1) vor face solicitarea de ridicare a vehiculelor în cauză, prin intermediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.

 • (3) . Cheltuielile legate de ridicarea, transportarea și depozitarea vehiculelor respective vor fi suportate de agentul economic care a solicitat intervenția.

Art. 15. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.

Art. 16. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii aplicate prin procesul verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii.

Art. 17. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.18. începând cu data prezentei, se abroga HCL Sector 5 nr. 84/26.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activității de constatare, ridicare, transport, depozitare și restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staționate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 modificată și completată cu HCL Sector 5 nr.50/12.03.2018.

Art.19. Primarul Sectorului 5, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, Administrația Domeniului Public Sector 5, Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /28.09.2018

Anexa l

Regulament

privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor expuse spre vânzare sau spre închiriere de către persoanele lîzice/juridice, pe domeniul public sau privat al Municipiului București sau aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 și a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public din Sectorul 5 al Municipiului București

Capitolul I - noțiuni generale

Art.l. în sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

prin trotuar se înțelege spațiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferență sau fără diferență de nivel, destinat circulației pietonilor.

spațiu verde - zona verde în cadrul orașelor și municipiilor, definită ca o rețea mozaicată sau un sistem de ecosisteme seminaturale, al cărei specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă și erbacee);

spațiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din zonele urbane:parcuri, scuaruri, aliniamente plantate în lungul bulevardelor și străzilor,terenuri libere, neproductive din intravilan, mlaștini, stâncării, pante, terenuri afectate de alunecări, sărături care pot fi amenajate cu plantații.

parc - spațiul verde, cu suprafața de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific și din zone construite, cuprinzând dotări și echipări destinate activităților cultural-educative, sportive sau recreative pentru populație;

scuar - spațiul verde, cu suprafața mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităților economice, social-culturale, de învățământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii și tineret sau în alte locații;

aliniament plantat - plantațiile pe spațiul verde cu rol estetic de protecție, de ameliorare a climatului și calității aerului, amplasate în lungul căilor de circulație sau al cursurilor de apă.

vehicul expus spre vânzare - vehicul de orice categoric,având sau nu numere de înmatriculare, staționat pe domeniul public/privat al Municipiului București sau aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, care poartă afișe, însemne ori alte înscrisuri privind intenția de vânzare a acestuia;

vehicul expus spre închiriere - vehicul de orice categorie, staționat pe domeniul public/privat al Municipiului București sau aflat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, care poartă afișe, însemne ori alte înscrisuri privind intenția de închiriere a acestuia;

proprietar de vehicul - persoană fizică/juridică care deține, sub orice formă, posesia vehiculului respectiv.

Art.2. în accepțiunea prezentei hotărâri „prin vehicul” se înțelege orice autovehicul, remorcă, rulotă, motocicletă cu sau fără ataș, moped.

Art.3. Se interzice staționarea cu orice tip de vehicul pe spațiile verzi și trotuarele aflate pe raza Sectorului 5, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lățimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziția pietonilor trebuie să lle de cel puțin un metru.

Art.4.(l) Se interzice expunerea spre vânzare sau spre închiriere a vehiculelor de către persoanele fizice/juridice, pe domeniul public/privat al Municipiului București aliat în aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5.

 • (2) Prin excepție, expunerea spre vânzare sau spre închiriere a vehiculelor pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5, de către persoanele fizice/juridice, este permisă doar:

 • a) în spațiile special amenajate (parcuri auto, târguri auto, showroom sau alte spații private cu condiția să fie îngrădite);

 • b) în parcările de reședință, deținute de către proprietarii vehiculelor pe baza contractelor de închiriere valabile, încheiate cu Administrația Domeniului Public Sector 5.

Art.5.(l) Se consideră oprire - imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute.P este această durată imobilizarea se consideră staționare.

 • (2) Vehiculul oprit sau staționat pe partea carosabilă a drumului public trebuie așezat lângă și în paralel cu bordura, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele tară ataș, mopedele și bicicletele pot fi oprite sau staționate și câte două, una lângă alta.

 • (3) Sunt considerate vehicule staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public, pe spațiul verde sau tortuar, acele vehicule, care prin oprirea sau staționarea lor constituie un obstacol pentru circulația rutieră/pietonală.

Capitolul II - Constatarea

Art.6. Constatarea staționării neregulamentare pe partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 5 al Municipiului București și care constituie un obstacol pentru circulația publică a vehiculelor se efectuează conform legii, de către polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.

Art.7. Constatarea ocupării spațiului verde sau trotuarului precum și constatarea expunerii spre vânzare sau spre închiriere a vehiculelor se efectuează de către polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, denumiți în continuare agenți constatatori, prin Notă de constatare (anexa A) și prin efectuarea unor planșe foto cu amplasarea vehiculului și cu indicarea datei și orei constatării.

Art.8. Nota de constatare se întocmește într-un singur exemplar și cuprinde, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele elemente: numărul notei de constatare; numele și prenumele agentului constatator; serviciul/direcția din care face parte agentul constatator; data, ora și locul unde a fost constatată săvârșirea faptei; marca și numărul de înmatriculare (dacă este cazul) al vehiculului; descrierea faptei constatate de către agentul constatator; mențiunea constatării faptei cu ajutorul mijloacelor omologate; încadrarea faptei pentru care se întocmește nota de constatare; mențiunea afișării somației și numărul acesteia; mențiunea faptului dacă vehiculul a mai fost sau nu găsit pe raza Sectorului 5 în această abatere; măsura dispusă - aplicare somație/dispoziție de ridicare; data și semnătura agentului constatator.

Art.9. Somația de ridicare (anexa B) se întocmește, doar când se constată expunerea spre vânzare sau spre închiriere a unui vehicul, în două exemplare, dintre care unul se va afișa pe vehicul iar celălalt rămâne la agentul constatator, și cuprinde, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele elemente: numărul somației; numele și prenumele agentului constatator; data, ora și locul unde a fost constatată săvârșirea faptei; marca și numărul de înmatriculare al vehiculului (dacă este cazul); descrierea faptei constatate de către agentul constatator; mențiunea constatării faptei cu ajutorul mijloacelor omologate; încadrarea faptei pentru care se întocmește somația; termenul de 24 de ore pentrua ridica vehiculul de către proprietar de pe domeniul public/privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 5; mențiunea posibilității sancționării proprietarului după expirarea termenului de 24 de ore și aplicarea măsurii de ridicare a vehiculului de pe domeniul public/privat al Municipiului București sau aflat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 Sectorului 5; data și semnătura agentului constatator;

Art.10. După aplicarea somației pe vehicul, agentul constatator efectuează la fața locului cel puțin 2 planșe foto, cu ajutorul mijloacelor omologate. Planșele foto vor cuprinde în mod obligatoriu, cel puțin următoarele elemente: amplasarea vehiculului; afișele, însemnele ori alte înscrisuri de pe vehicul privind intenția de vânzare sau de închirierea acestuia;aplicarea somației pe vehicul; marca și numărul de înmatriculare (dacă există) al vehiculului.

Art. 11.Toate notele de constatare vor face obiectul unei baze de date în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.

Capitolul II - Ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor

Art.12. (1) Vehiculele staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 5 al Municipiului București și care constituie un obstacol pentru circulația publică, sunt supuse ridicării, transportului și depozitării lor în spații special amenajate, până la eliberarea acestora proprietarilor sau îndeplinirea formalităților legale de valorificare.

Art. 13.Vehiculele ce ocupă spațiului verde sau trotuarului precum și vehiculele expuse spre vânzare sau spre închiriere somate confrom art. 9 și neridicate de către proprietar sunt supuse ridicării, transportului și depozitării lor în spații special amenajate, până la eliberarea acestora proprietarilor sau îndeplinirea formalităților legale de valorificare.

Art. 14. Operațiunile privind ridicarea, transportul și depozitarea în spațiile special amenajate și eliberarea vehiculelor pentru care s-a dispus măsura tehnico-administrativă de ridicare, se efectuează de către Administrația Domeniului Public Sector 5 sub coordonarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.

Art. 15. (1) Operațiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului.

 • (2) Transportul la locul de depozitare se realizează în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat.

 • (3) Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. în acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare.

 • (4) Depozitarea se face numai în spații corespunzătoare, special amenajate de către Administrația Domeniului Public Sector 5.

Art. 16.(1) Operațiunile de ridicare a vehiculelor se pot realiza numai pe baza Dispoziției de ridicare (anexa C) întocmită de către agentul constatator, polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.

(2) Dispoziția de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinație: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru Administrația Domeniului Public Sector 5, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.

Art.l7.Dispoziția de ridicare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

 • a) data, ora și locul ridicării vehiculului;

 • b) gradul profesional, numele și prenumele polițistului rutier care dispune măsura tehnico-administrativă, precum și unitatea din care acesta face parte;

 • c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;

 • d) mențiuni privind înregistrarea foto sau video a staționării vehiculului;

 • e) mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul;

 • f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare și marca vehiculului.

Art. 18.Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.

Art. 19. Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administralive.

Art.20. (1 )în cazul în care agenții economici furnizori de utilități (respectiv canalizare, apă, energie electrică, gaze naturale, energie termică), indiferent de statutul juridic, au de efectuat intervenții în subteranul aliat deasupra locurilor de parcare, iar aceste spații sunt ocupate de vehicule, vor solicita, în condițiile legii, intervenția Administrației Domeniului Public Sector 5, în vederea ridicării acestora.

 • (2) Agenții economici de la alin. (1) vor face solicitarea de ridicare a vehiculelor în cauză, prin intermediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.

 • (3) Cheltuielile legate de ridicarea, transportarea și depozitarea vehiculelor respective vor fi suportate de agentul economic care a solicitat intervenția.

Art.21. Nu se dispune ridicarea vehiculului aparținând unei instituții dintre cele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară o acțiune de intervenție sau misiune cu caracter de urgență.

Art.22. La cererea autorităților locale, în situațiile prevăzute de Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 15/2005 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, Administrația Domeniului Public Sector 5 va efectua, cu titlu gratuit, operațiunile de ridicare și mutare a vehiculelor din zona afectată.

Art.23.Operațiunile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor se execută de către Administrația Domeniului Public Sector 5, cu autovehicule special amenajate în baza unui proces verbal de ridicare (anexa D).

Art.24. (1). Programul de desfășurare a activităților de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor se desfășoară zilnic, 24 h din 24.

(2) Programul de desfășurare a activității de eliberare a autovehiculelor ridicate se desfășoară zilnic în intervalul orar 08<)(’-20()°.

Art.25. Pentru operațiunile de ridicare, transport și depozitare, Administrația Domeniului Public Sector 5 va percepe următoarele tarife:

 • a) tarif de ridicare pentru vehicul/remorcă/rulotă:

cu masă totală maximă autorizată de până la 5 tone: 200 lei;

cu masă totală maximă autorizată de peste 5 tone: 270 lei;

 • b)  tarif de transport pentru vehicul/remorcă/rulotă:

cu masă totală maximă autorizată de până la 5 tone: 150 lei;

cu masă totală maximă autorizată de peste 5 tone: 200 lei;

 • c) tarif de depozitare pentru vehicul/remorcă/rulotă:

-   150 lei/24h;

Art.26.(l) Administrația Domeniului Public Sector 5 răspunde în mod direct față de proprietarii/deținătorii legali ai vehiculelor ridicate pentru eventualele daune produse acestora ca urmare a operațiunilor de ridicare, transport și depozitare.

(2) Administrația Domeniului Public Sector 5 este obligat să se asigure la o societate de asigurări pentru acoperirea eventualelor daune produse ca urmare a operațiunilor de ridicare, transport și depozitare.

Art.27. Pe perioada depozitării, vehiculele se află în custodia AdministrațieiDomeniului Public Sector 5 și până la data eliberării lor va răspunde de integritatea acestora conform legii.

Art.28. Restituirea vehiculului de la locul de depozitare se va face pe bază de cerere scrisă, depusă la sediul Administrației Domeniului Public Sector 5, de către proprietar/deținător legal/utilizator în baza documentelor originale ale acestuia.

Art.29. Restituirea vehiculului se face în baza unui proces verbal de predare primire (anexa E), după ce se face dovada achitării tarifului aferent operațiunii/operațiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia.

Art.30. Restituirea vehiculelor aparținând instituțiilor prevăzute la art. 32, alin.(2), lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare se face gratuit, imediat și necondiționat.

Art.31. Plata tarifelor aferente operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor se efectuează la casieria Administrației Domeniului Public Sector 5, care are obligația să elibereze bon fiscal, chitanță și/sau factură fiscală.

Art.32. Momentul eliberării către conducătorul vehiculului se stabilește pe baza registrului de intrări - ieșiri existent la sediul locului de depozitare.

Art.33. în situațiile în care vehiculele ridicate și nerevendicate vor putea fi calificate ca fiind abandonate sau fără stăpân în accepțiunea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările si completările ulterioare, se va trece la aplicarea procedurilor prevăzute de această lege.

Capitolul II - Contravenții și sancțiuni

Art.34.(l) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) expunerea spre vânzare sau spre închiriere a vehiculelor pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, de către persoanele fizice/juridice, exceptând cazurile prevăzute la ari. 4 alin (2);

 • b) staționarea cu orice tip de vehicul pe spațiile verzi și trotuarele aflate pe raza Sectorului 5, exceptând cazurile când este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lățimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziția pietonilor trebuie să fie de cel puțin un metru;

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează cu amendă după cum urmează:

 • a)  de la 500 lei la 1000 lei;

 • b) de la 250 lei la 1000 lei;

Art.35. în vederea întocmirii procesului verbal de constatare și sancționare, agentul constatator va întreprinde toate demersurile necesare pentru identificarea proprietarului și sancționarea acestuia, cu respectarea regimului juridic al contravențiilor.

Art.36. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.

Art.37. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii aplicate prin procesul verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii.

Art.38. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Municipiul București

Primăria Sector 5

Direcția Generală de Poliție Locală Sectorul 5 Serviciul_____


Seria


Nr.


A n&xa A


NOTĂ DE CONSTATARE

încheiată astăzi, ziua__luna__anul____________________ora________________în București, Sector 5, de

către________________agent constatator din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală

Sector 5        (nume, prenume și numărul legitimației)

Astăzi, data de mai sus, la orele                 , am constatat faptul că în

str________________________________________________________ nr.________, bl. _________, sc. _______, sector ________, se află expus spre

vânzare/închiriere       vehiculul,        marca____,       culoarea       __________________ nr.

în mat ri cu 1 are___;

Situația de la fața locului se prezintă după cum urmează:

Vehiculul


prezintă/nu


prezintă


avarii


vizibile


La fața locului s-au efectuat planșe fotografice din unghiuri diferite (față, spate și părți laterale), cu aparatul marca __________________, omologare nr. ____________________________.

Examinarea exterioară a vehiculului a fost realizată în prezența:

-___________________________________________________, martor asistent

(nume, prenume, domiciliu, CNP, BI/CI serie, nr.)

care au /nu au, de făcut obiecțiuni cu privire        la cele consemnate mai sus

Față de cele constatate,

DISPUN:

Emiterea și afișarea somației nr. ________________ pentru vehiculul cu nr. de înmatriculare

_____________________marca______________________, culoare_________________ce încalcă prevederile HCL Sector 5 nr. /_______________.

Emiterea și dispoziției de ridicare nr. _________________ pentru vehiculul cu nr. de înmatriculare

_____marca__________________ , culoare__________________ce încalcă prevederile HCL Sector 5 nr._______/___.


Municipiul București

Primăria Sector 5

Direcția Generală de Poliție Locală Sectorul 5

Serviciul


Anexa B
SOMAȚIE

PROPRIETAR A UTO VEHICUL

Categorie:

Marca:

Culoare:

Număr de înmatriculare:

Aflat pe:

în conformitate cu prevederile art. 143 din H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu prevederile art. 1, pct. 15 respectv art. 2 din H.G. nr. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 precum și cu prevederile HCL Sector 5 nr. _____/________________

Vă somăm ca în termen de 24 ore de la afișarea prezentei, să eliberați domeniul public prin ridicarea autovehiculului mai sus menționat, care la data constatării este expus spre vânzare sau închiriere.

Refuzul de conformare atrage sancționarea contravențională, cu amendă cuprinsă între 500 și 1000 lei, în conformitate cu prevederile HCL Sector 5 _____/___________, precum și

continuarea procedurilor legale de ridicare a autovehiculului.

Agent constatator

Data, ora
Municipiul București

Primăria Sector 5

Direcția Generală de Poliție Locală Sectorul 5

Serviciul____________

DISPOZIȚIE DE RIDICARE


Seria


Nr.________


-6? WCC 33 ^^3^/


încheiată astăzi,ziua____luna__________anul____________________.ora________________în București, Sector 5, de

către_____________agent constatator din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală

Sector 5        (nume, prenume și numărul legitimației)

Astăzi,

data    de    mai

SlIS,

la

orele

,     am     constatat

faptul

în

str

nr.

, bl.

, sc.          , sector

, se atlă

expus

spre

vânzare/închiriere

vehiculul,

marca

,        culoarea

nr.

înmatriculare__:

Situația de la fața locului se prezintă după cum urmează:

Vehiculul


prezintă/nu


prezintă


avarii


vizibile


La fața locului s-au efectuat planșe fotografice din unghiuri diferite (față, spate și părți laterale), cu aparatul marca __, omologare nr.______.

Examinarea exterioară a vehiculului a fost realizată în prezența:

 • - ________________________________________________________reprezentant al ADP Sector5 ,

(nume, prenume, nr. legitimație de serviciu)

 • - _____, martor asistent

(nume, prenume, domiciliu, CNP, BI/CI serie, nr.)

care au /nu au, de făcut obiecțiuni cu privire        Ia cele consemnate mai sus

Față de cele constatate,

în temeiul prevederilor art. 143 din H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, a prevederilor art. I, pct. 15 respectv art. 2 din H.G. nr. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 precum și a prevederilor HCL Sector 5 nr. /______________

DISPUN:

Eliberarea spațiului /trotuarului ocupat de vehiculul cu nr. de înmatriculare___marca

_________________________, culoare____________________, prin ridicarea acestuia de către /Administrația Domeniului Public Sector 5, prin delegat__

(nume, prenume și nr.legitimației de serviciu)

cu mijlocul de transport nr. înmatriculare__, marca__________________________.

Prezenta dispoziție de ridicare s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, din care originalul pentru Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, iar celelalte 2 (două) pentru Administrația Domeniului Public Sector 5.

Prezenta dispoziție de ridicare poate fi contestată conform procedurii prevăzute de Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Agent constatator

Delegat Administrația Domeniului Public Sector 5

Martor asistentMunicipiul București

Primăria Sector 5

Administrația Domeniului Public Sector 5


Anexei D

PROCES VERBAL RIDICARE VEHICUL

Subsemnatul, ............................................................................în    calitate de

reprezentant al Administrației Domeniului Public Sector 5, am procedat astăzi...........................................laridicarea vehiculului, înmatriculat cu numărul de înmatriculare

marca                și                 tipul

...................................................................................culoarea caroserie .......................... starea tehnică........................................... aflat                                pe

strada.................................................................................numărul...............bloc....................Sector 5.

Ridicarea vehiculului s-a efectuat în baza Dispoziției de ridicarecu numărul.................................... din data de ...........................,emisăde către

......................................................, agent constatator din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.

Ridicarea s-a efectuat cu mijlocul de transport nr. înmatriculare ................................., marca

Mențiuni ( starea vehiculului, inventarul bunurilor aflate în vehicul):

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 3 exemplareîn baza HCL Sector 5 /_______________________.

Ridicarea vehiculului a început la ora______________iar depozitarea în locul special amenajat s-a

efectuat la ora___.

Reprezentanți:

Semnătură


Administrația Domeniului Public Sector 5

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5


Municipiul București

Primăria Sector 5

Administrația Domeniului Public Sector 5


A ne sa E &       <23^A

PROCES VERBAL I)E PREDARE-PRIMIRE

încheiat astăzi, anul .........., luna ........................................, ziua ........................,în

localitatea....................................................,strada..................................................., nr..........Sector ....

Subsemnatul, .............................................................în calitate de reprezentant al

Administrației Domeniului Public Sector 5, am procedat la predarea vehiculului cu numărul de înmatriculare ...........................................,  marca și tipul

categoria ...........................,culoarea ............................, starea fizică

în baza solicitării nr............................. din data de ................................, înregistrată la Administrația

Domeniului Public Sector 5.

Către

............................................................................., identificat cu CI/BI ....... seria ...... numărul ..................... domiciliat/cu sediul în strada ..............................................................,  nr.........,

sc.......... , ap............,     oraș

sector/judet.........................................în calitate de proprietar/reprezentant legal.

Primul procedând la predarea autovehiculului, iar al doilea la primirea acestuia

Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în baza HCL Sector 5 ....../...........

Alte mențiuni (inventarul bunurilor aflate în vehicul):

Desigilarea s-a efectuat de către reprezentantul Administrației Domeniului Public Sector 5 în prezența proprietarului/reprezentantului legal al vehiculului.

Semnătură reprezentant

Administrația Domeniului Public Sector 5

Semnătură primitor vehicul


Martor

Nume-Pren urne