Hotărârea nr. 241/2018

Hotărârea nr. 241/28.09.2018 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să încheie contracte de prestări servicii cu experți contabili din cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, având ca obiect efectuarea de controale financiar- contabile la Asociațiile de proprietari din Sectorul 5..MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să încheie contracte de prestări servicii cu experți contabili din cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, având ca obiect efectuarea de controale financiar-contabile la asociațiile de proprietari din Sectorul 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2018;

Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de Direcția Generală de Transparență și Control nr. 85096/21.09.2018, cât și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice ;

Luând în considerare prevederile art. 10 Legea nr. 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1. Se împuternicește Primarul Sectorului 5 să încheie contracte de prestări servicii cu experți contabili din cadrul Corpului Experților Contabili si Contabililor Autorizați din România, având ca obiect efectuarea de controale financiar - contabile la asociațiile de proprietari din Sectorul 5.

Art.2. Costurile controalelor financiar - contabile efectuate de experții contabili din cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați vor fi suportate din Bugetul Local al Sectorului 5, în funcție de resursele bugetare proprii.

Art. 3.Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Economică și Direcția Generală de Transparență și Control vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR SECTOR 5, ELENA LUMINIȚA PETRESGtf-

Nr.       Z28.09.2018