Hotărârea nr. 209/2018

HCL 209 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 6S”, Sector 6, pentru contruire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 4.417 m.p., proprietate privată persoane fiziceCONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada Preciziei nr. 6S“, Sector 6, pentru contruire imobil cu funcțiunea de locuințe colective, comerț și servicii pe un teren în suprafață măsurată de 4.417 m.p., proprietate privată persoane fizice

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Arhitect Șef și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - “Strada Preciziei nr. 6S”, sector 6;

Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 24108/6/4/23.07.2018 și raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând seama de prevederile:

-    Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare;

-    P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Preciziei nr. 6S”, Sector 6, pentru contruire imobil cu funcțiunea de locuințe colective, comerț și servicii pe un teren în suprafață măsurată de 4.417 m.p., proprietate privată persoane fizice.

Art. 2. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poștală pusă în discuție, devin nule de drept.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Arhitect Șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.Nr.: 209

Data: 30.08.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro email: prim6(a),primarie6.ro