Hotărârea nr. 238/2018

HCL 238 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mihaela Ruxandra Marcu nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi after school pe un teren în suprafaţă măsurată de 13.875 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 6 în administrarea Administraţiei Şcolilor Sector 6CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada Mihaela Ruxandra Marcu nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de învățământ și after school pe un teren în suprafață măsurată de 13.875 m.p., domeniul public al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 6, în administrarea Administrației Școlilor Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Arhitect Șef și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 23092/5/17/20.06.2018 și raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând seama de prevederile:

  • - Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare;

  • - P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6, HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Mihaela Ruxandra Marcu nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de învățământ și after school pe un teren în suprafață măsurată de 13.875 m.p., domeniul public al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 6, în administrarea Administrației Școlilor Sector 6.

Art. 2. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poștală pusă în discuție, devin nule de drept.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Arhitect Șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

pejyru legalitate

Stere rul Sec/orului 6,Nr.: 238

Data: 27.09.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro